Notariusz Daria Jackowska Notariusz Daria Jackowska-Król

Opłaty


Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie, którego maksymalne stawki reguluje rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Strony czynności notarialnej odpowiadają solidarnie za wynagrodzenie należne notariuszowi. Wynagrodzenie notariusza podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) według stawki 23%.

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 237)

Notariusz jako płatnik pobiera również podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od darowizn, a następnie przekazuje Urzędowi Skarbowemu.

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz.U. 2010 Nr 101, poz. 649, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tj. Dz.U. 2009 Nr 93, poz. 768, z późn. zm.)

Jeżeli sporządzony akt notarialny zawiera wniosek o wpis do księgi wieczystej i podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawców tę opłatę, a następnie przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1025, z późn. zm.)

W celu dokładnego wyliczenia ogółu kosztów ponoszonych przy sporządzaniu konkretnej czynności notarialnej prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów stanowiących podstawę jej sporządzenia oraz o kontakt z Kancelarią.

Loading